Snimanje objekta torpedne baterije na otoku Mali Brijun s procjenom stanja pod morem (UAV, ROV)

Cijeli je niz kulturno-povijesnih lokaliteta u NP Brijuni koji su stalno izloženi djelovanju vremenskih nepogoda. Kulturna dobra smještena tik uz more sve teže odolijevaju jakim nevremenima. Jedan od takvih lokaliteta koji je posebno pogođen jest torpedo baterija na otoku Mali Brijun, kao jedina austrougarska baterija za lansiranje torpeda na cijelom području koje je obuhvaćala Austrougarska država.

Snimanje objekta torpedne baterije na otoku mali Brijun provedeno je u svrhu prikupljanja podataka o zadnjem stanju objekta. Provedeno je neinvazivnim vizualnim metodama (u vidljivom i dijelu nevidljivog svjetlosnog spektra) u suradnji sa stručnjacima Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
Prikupljeni i obrađeni podaci klijentu, Nacionalni park Brijuni, služe kao podloga za izradu, konzervatorskog elaborata, arhitektonskog snimka postojećeg stanja, izradu idejnih, glavnih i izvedbenih projekata za radove.

Snažno nevrijeme još je u veljači 2016. te 2017. jako oštetilo nasip što je zahtijevalo hitnu intervenciju zbog zaštite građevine od daljnjeg propadanja i potpunog uništenja.

Nakon sanacije podvodnog dijela potrebno je nastaviti s hitnom građevinskom sanacijom dijela nad morem kako bi se spriječilo daljnje uništavanje.

Preduvjet je izrada specifične dokumentacije u svrhu preciznog uvida u stanje objekta i razinu oštećenosti.

Snimanje objekta torpedne baterije- za kvalitetno i ispravno planiranje budućih zahvata

Stoga je napravljeno sveobuhvatno terestičko, aerofotogramterijsko, lasersko i podvodno snimanje objekta torpedne baterije s procjenom stanja ispod vodene površine.

U sklopu projekta, provedeno je lasersko 3D skeniranje te izrađen terestički 360 snimak i aerofotogrametrijski SFM snimak.

Nadalje, izrađena je kontinuirana fotografija pojedinačnih dijelova vanjske fasade objekta, kao i pregled podvodnog vertikalnog transekta svih obalnih zidova.

Sve navedeno izrađeno je u relativno kratko vrijeme, a dokumentacija koja je rezultat tih svih mjerenja poslužit će za kvalitetno i ispravno planiranje budućih zahvata na objektu.

Ovaj sveobuhvatni pristup prikupljanja podataka omogućuje Naručitelju da građevinu prati kroz vrijeme.

U slučaju da se Naručitelj sumnja u promjene nastale na građevini, ponovnim snimanjem istovjetnim metodama moguće je jasno istaknuti sve promjene koje su se dogodile u vremenu između dva snimanja.

Rezultat:

  • Laserski 3D snimak u 3D formatu
  • Terestičke 360 snimke sfernim kamerama
  • Aerofotogrametrijski SFM snimak u 3D formatu
  • Kontinuirane fotografije 4 pojedinačnih dijelova fasada
  • Vertikalni transketi obalnih zidova u 3D formatu
  • Video zapis podmorske snimke sa timecodom (poveziv sa lokacijom te stanjima/oštećenjima)

 

Naše slične nadzore iz zraka i pod morem možete pronaći među projekatima koje smo izdvojili.