Fotogrametrijsko snimanje na mreži cesta ŽUC PGŽ

Županijska uprava za ceste, za potrebe održavanja horizontalne prometne signalizacije na cestama u svojoj nadležnosti te utvrđivanja točnih količina podataka putem Geografskog informacijskog sutava za njihovo bojanje, iskazala je potrebu za izradom zračnih snimaka odabranih lokacija.

U sklopu ovog projekta bilo je potrebno izraditi zračne snimke odabranih lokacija zahvaljujući kojima se u post-obradi može postići zadovoljavajuća rezolucija za mjerenje.

Kako se odabrane lokacije nalaze na površini od gotovo 3.600 km2, a snimanje je bilo potrebno provesti u izrazito kratkom roku izrađen je posebno detaljan plan aktivnosti koji je uključivao letenje sa više bespilotnih zrakoplova na različitim lokacijama koristeći različite operatere bespilotnih sustava.

Prikupljanje ovako velike količine podataka samo je dio većeg projekta sveobuhvatne analize prometnica, a izvršen je u suradnji s partnerskom tvrtkom 4D monitoring d.o.o.

Dnevna koordinacija aktivnosti između dvije tvrtke vršena je kompletno u cloud okruženju izbjegavajući pritom suvišne telefonske pozive ili nepotrebnu e-mail komunikacije.